top of page
Image by Beatriz Pérez Moya

FÅ HJÄLP AV EN BRANDKONSULT

Få hjälp med brandskyddsbeskrivning, brandskyddsdokumentation, insatsplan, klassningsplan eller brandinventering!

Hos oss kan du få hjälp och stöd för en mängd olika brandskyddsfrågor!

BRANDSKYDDSINVENTERING

Behöver ni få koll på ert brandskydd?
Vi kan ta tempen på både ert tekniska brandskydd och organisatoriska brandskydd. Vi identifierar nuvarande status och förslag på förbättringar. Ni får en skriftlig dokumentation som beskriver just detta.
Detta är ett bra underlag för att få ordning på sitt systematiska brandskyddsarbete och passar såväl BRF, skola, förening och företag.

Vad ska vi som fastighetsägare ha koll på?

En hel del!

Koll på SBA, systematiskt brandskyddsarbete med egenkontroller och dokumentation av detta.
Koll på det tekniska brandskyddet som t. ex. brandceller, brandtätning, utrymningsvägar, utrymningsplaner, brandsläckare, rökluckor, brandposter, brandspjäll, brandjalusier, branddörrar, personlig skyddsutrustning, skyltning och andra brandförebyggande installationer.

Ta gärna hjälp av oss med en brandskyddsinventering!

Hantering av brandfarlig vara

Bedriver ni en verksamhet som hanterar brandfarliga och explosiva varor?
Då ska ni enligt lag utse en föreståndare som ansvarar för hanteringen av dessa varor. Ni måste även ha tillstånd från kommunen att hantera brandfarliga varor.

Brandfast kan hjälpa er med:

 • Utbilda föreståndare för brandfarliga varor

 • Bistå er vid tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor

 • Ta fram en klassningsplan för brandfarlig vara

 • Informera er om plan- och bygglagstiftning

Stöd vid räddningstjänstens tillsyn

Har ni fått en avisering om tillsynsbesök från räddningstjänsten?
Då kan det vara skönt att få stöd av en brandkonsult.

 • Som kan gå igenom ert SBA innan besöket

 • Sitta med på tillsynsbesöket som stöd

 • Fylla i skriftlig redogörelse för brandskyddet

 • Hjälpa med att svara på de tjänsteanteckningar som kommer efter tillsynen

 • Hjälpa till att uppfylla de krav som stälts

 • Hjälpa till med överklagan om man tycker att föreslagna åtgärder inte är skäligt (Detta får vi faktiskt göra då och då)

 

Stöd under byggprocessen

Alwico kan hjälpa er med:

 • Upprätta brandskyddsbeskrivning och brandskyddsdokumentation

 • Fungera som sakkunnig inom brandskydd under bygglovsprocessen

 • Skapa rutiner för en brandsäker byggarbetsplats

 • Genomföra brandronder under byggtid

 • Upprätta tillfälliga insatsplaner för den kommunala räddningstjänsten

 • Genomföra specialanpassade brandskyddsutbildningar för entreprenörer, konsulter och andra aktörer på byggarbetsplatsen, t.ex. heta arbeten

Brandskyddsbeskrivning

Används i en byggprocess innan den övergår till brandskyddsdokumentation men kan även användas för äldre befintliga hus där man vill få en bättre överblick över sitt brandskydd. Är ofta en viktig grund för att arbeta med SBA, systematiskt brandskyddsarbete.
Då kravet på brandskyddsdokumentation i byggreglerna gäller för den färdiga byggnaden behövs det i de allra flesta fall en beskrivning i ett tidigt skede av byggprocessen av hur brandskyddet ska utformas för att reglerna ska kunna uppfyllas. Det är då vanligt att denna beskrivning eller bygghandling benämns som brandskyddsbeskrivning.

I samband med att byggnadsnämnden ska ta beslut om startbesked ska de brandtekniska kraven bedömas och då är det vanligt att de efterfrågar någon form av brandskyddsbeskrivning.

När byggnaden sedan är färdig är det vanligt att brandskyddsbeskrivningen arbetas om till en brandskyddsdokumentation enligt BBR som beskriver det faktiska brandskyddet i byggnaden, detta kallas då för relationshandling. I denna redovisas hur byggnadens brandskydd är utfört.

Brandskyddsdokumentation

En brandskyddsdokumentation är en relationshandling som redovisar hur byggnadens brandskydd är utfört, denna grundar sig ofta på brandskyddsbeskrivning som vi beskrivit här ovan.
Krav på brandskyddsdokumentation har funnits i BBR sedan 1994 och gäller vid uppförande av alla nya byggnader förutom för komplementbyggnader under 15 kvm.

Omfattningen av dokumentationen

Detta kan variera beroende på typen av byggnad. I enklare fall som för ett garage kan brandskyddsdokumentationen vara på en enstaka sida med en ritning, medan för ett nytt sjukhus kan det vara ett mycket omfattande dokument kompletterat med flera olika bilagor. Kompetenskraven för den som tar fram brandskyddsdokumentationen kan därför variera. I många fall är det lämpligast att ta hjälp av en brandkonsult som är brandingenjör eller motsvarande men i enklare fall räcker det att någon som har allmän kännedom om byggreglernas brandavsnitt tar fram dokumentationen.

Vad gäller vid ändring av byggnader

Vid ändring av en byggnad gäller kraven i byggreglerna på den del som ändras. Det räcker normalt därför att dokumentera brandskyddet för den ändrade delen av byggnaden. Finns det en befintlig brandskyddsdokumentation kan det i många fall vara lämpligt att uppdatera den i stället så att det finns ett samlat dokument över hela byggnadens brandskydd.

Vad ska brandskyddsdokumentationen innehålla?

Av brandskyddsdokumentationen ska det framgå hur byggnadens brandskydd är utformat samt för vilka förutsättningar som brandskyddet är utformat efter.
Exempel på vad som kan ingå är brandcellsgränser, utrymningsvägar och utrymningsdörrar, samt brandtekniska installationer som brandlarm och sprinklersystem. Även vilken verksamhetsklass som gäller i olika delar av byggnaden och hur många personer som byggnaden är avsedd för. Det bör även framgå om räddningstjänstens stegutrustning är avsedd att användas vid utrymning och vilken brandbelastning byggnaden är dimensionerad för.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ställs det krav på att ett antal typer av verksamheter skall dokumentera sitt brandskydd.

Insatsplan

En insatsplan hjälper räddningstjänsten att snabbare hitta rätt i er lokal om olyckan är framme. Insatsplanen kan också ge information om särskilda saker i verksamheten som ska räddas och därmed bidra till att minska kostnaden för skadorna vid en brand.
Det är fastighetsägaren och verksamhetsutövaren som ansvarar för att en insatsplan tas fram, hålls uppdaterad och finns tillgänglig för räddningstjänsten vid en insats. En insatsplan kan med fördel förvaras vid centralapparaten/brandförsvarstablån i verksamheter som har ett automatiskt brandlarm. Det är också lämpligt att den person som möter upp räddningstjänsten har med sig och lämnar över insatsplanen.

ETT HÅLLBART ALTERNATIV

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

Brandsläckare

DEN HÄR BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

bottom of page