top of page
Image by Jan Huber

NÖDBELYSNING & UTRYMNINGSPLANER

Har du ett brandlarm i din fastighet?
Då är det oerhört viktigt att larmet underhålls så att det verkligen fungerar den dagen brandlarmet verkligen behövs.

Ett brandlarm ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm däremot har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara.

NÖDBELYSNING

Det är viktigt att regelbundet underhålla och kontrollera nödbelysningen. Varje månad bör tillsyn ske och ljuskällornas funktion testas. En gång per år bör armaturen funktionstestas och kapaciteten kontrolleras genom att låta belysningen brinna minst en timme på batterikraft.

Rutinkontroll

Rutinkontroll utförs av användaren normalt en gång per månad. Då kontrolleras att hänvisningsarmatur lyser och att driftindikeringar är tända och inga felindikeringar är aktiverade. Tillsyn av armaturer bör ingå i ordinarie kontrollrond för brandskyddskontrollant enligt det systematiska brandskyddsarbetet (SBA).

Årlig kontroll

Den årliga kontrollen utförs normalt av servicetekniker. Då frånkopplas strömmatning och batterikapaciteten kontrolleras. Batteri och ljuskälla byts vid behov. Standardlysrör som är tända kontinuerligt ska bytas årligen eftersom lysrörens driftlängd är ca ett år. Batterier har en livslängd på 4-5 år och de bör bytas ut senast efter 5 år.

Är armaturen försedd med självtestsystem behöver inte strömmatningen frånkopplas eftersom armaturens elektronik gör det automatiskt och indikerar ev batterifel.

Branschföreningen SVEBRA, Svenska Brandskyddsföretag, har utarbetat riktlinjer för underhåll av nödljus.

Alwico erbjuder även systematiskt brandskyddsarbete där kontroller av brandskyddsutrustning, brandtekniska installationer och underhåll kan ingå. Läs mer om SBA här! 

UTRYMNING

Snabb och säker utrymning är en mycket viktig faktor för ett bra brandskydd. Byggnadslagstiftning och Arbetsmiljöföreskrifter innehåller därför många regler gällande utrymning. Många anvisningar finns i Arbetsmiljöverkets kungörelse AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.

Krav på utrymningsväg

Normalt skall en arbetsplats ha två av varandra oberoende utrymningsvägar. Som utrymningsväg betraktas dörrar ut till det fria eller dörrar till korridorer eller trapphus.

Fönster kan räknas som utrymningsväg för lokaler med färre antal personer om fönstren är tillräckligt stora och ligger i markplan.

Hiss skall normalt inte användas vid brand eller annan fara. Hiss betraktas därför inte som utrymningsväg.

Gångavstånd till utrymningsväg får inte vara för lång. Maximala avstånd beror på verksamhet och risk. För lokaler med risk för snabb brandspridning kan 15 meter vara max gångavstånd. För andra lokaler med god framkomlighet och låg brandbelastning kan upp till 45 meter vara godtagbart och i undantagsfall upp till 60 meter.

Dörrar i utrymningsväg skall vara utåtgående. Inga nycklar eller annan utrustning skall krävas för att kunna använda utrymningsvägen.

Gång till utrymningsväg skall hållas fri från hinder. Kopieringsmaskiner, möbler, tvättkorgar eller annat som lätt hamnar i en utrymningsväg skall tas bort.

Golv och väggar skall vara obrännbara och inte försedd med ytskikt som är lättantändliga.

Utrymningsplaner

En utrymningsplan är en strategisk plan som definierar säkra vägar och åtgärder för att snabbt och tryggt evakuera en byggnad eller plats vid en nödsituation. Den inkluderar information om nödutgångar, mötesplatser och protokoll som behöver följas för att säkerställa en effektiv och organiserad utrymning. Syftet med en utrymningsplan är att minimera risker, främja säkerheten och underlätta snabb reaktion och evakuering vid en olycka eller brand.

För att uppfylla myndigheternas krav och säkerställa tryggheten i din verksamhet behöver du en professionell utrymningsplan.

 

Alwico kan hjälpa dig att skapa en anpassad och regelrätt utrymningsplan.

Våra erfarna experter tar hänsyn till byggnadens layout, brandlarmssystem och nödutgångar för att skapa en detaljerad plan som uppfyller högsta standarder. Vi säkerställer att du följer alla relevanta lagar och bestämmelser, så att din utrymningsplan är fullt kompatibel med myndigheternas krav.

En korrekt utformad utrymningsplan minskar risken för skador, främjar säkerheten och ger anställda och besökare trygghet. Kontakta oss idag för att skapa en säker utrymningsplan som håller sig inom ramarna för myndigheternas krav.

ETT HÅLLBART ALTERNATIV

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

Brandsläckare

DEN HÄR BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

bottom of page