top of page
brandgasventilation.jpg

SERVICE AV RÖKLUCKOR

Har du rökluckor i din bostadsrättsförening eller fastighet?
Då är det oerhört viktigt att dom underhålls och kontrolleras.

En röklucka räddar liv – om den fungerar!

I ett trapphus kan det vara skillnad på liv och död.
Med en röklucka kan räddningstjänsten ventilera ut brandgaser och rök ur ett utrymme.  Detta är också ett sätt för att få ner temperaturen samt minska risken för övertändning/brandgasexplosion. Många rökluckor har även smältbleck som gör att luckan öppnas automatiskt vid 72 grader.
En röklucka benämns också som brandgasventilation eller brandlucka.

Många rökluckor i trapphus och fastigheter fungerar dåligt

Vi stöter ofta på rökluckor som inte fungerar. Oftast beror det på brist i underhåll och kontroll.
Allvarligast är när de inte alls går att öppna eller till och med är fastskruvade.

Vanliga fel som vi ser:

 • Skador på sarg och plåtar från t ex  snöskottning

 • Rökluckor som är fastsatta av takfärg och papp

 • Gasfjädrar som är gamla och försvagade

 • Smältsäkringar har ersatts med vajer

 • Trasiga och sönder- eller fastrostade vajrar och draghandtag eller bryttrissor som kärvar och låser vajern

 • Luckor och sarger som har svällt på grund av läckage och på så sätt låser rökluckan som fastnat.

 • Transportsäkringar som inte har tagits bort sedan installation

 • Hinder som monterats på eller under rökluckor

 • Luckan fastskruvad när någon inte vet hur den ska stängas

Vem ansvarar för rökluckorna?

Du som äger en fastighet är ansvarig!
Ägare eller innehavare av fastighet eller anläggning ansvarar för att brandgasventilation och rökluckor hålls i funktionsdugligt skick. Underhåll skall
utföras i enlighet med Lagen om Skydd mot Olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler (BBR).
Du måste låta kontrollera rökluckorna regelbundet, vanligen varje år, och föra dokumentation för detta.
Precis som med brandsläckare och brandlarm så är rökluckor en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA)

BESIKTNING OCH SERVICE

Vi besiktigar och utför service på dina rökluckor och ser till att de lever upp till säkerhetskraven.

Vad innehåller servicen?

Rökluckor skall normalt kontrolleras en gång per år av utbildad servicetekniker i enlighet med SS 883007:2015.
Kontrollen ska ske enligt SVEBRAs riktlinjer SV-RI 2009:1

Några av de saker vi kontrollerar är:

 • Rökluckan öppnas med draghantag  och alla rörliga delar och glidytor smörjs.

 • Nedstörtningsskydd kontrolleras

 • Kupol och lucka kontrolleras med avseende på sprickor eller otäthet samt att luckan inte skevar och att infästningen mot gångjärnen inte glappar.

 • Tätningslister kontrolleras och byts om det behövs

 • Gasfjäders funktion kontrolleras. Fjädern skall orka lyfta en lucka även vid vintertid med tyngd från snö. Gasfjäder skall bytas om tryckkraften inte är tillräcklig.

 • Utbytesintervall för gasfjäder bör inte överstiga 10 år.

 • Smältlänk, smältbleck skall vara oskadad och inte nedsmutsad. Rengöres vid behov. Byte av smältlänk utföras vart tionde år. I varm eller korrosiv miljö bör utbyte ske oftare. Smältlänkens aktiveringstemperatur skall normalt vara 72 grader.

ETT HÅLLBART ALTERNATIV

För oss är miljö- och hållbarhetsfrågor inte bara en trend, det är en integrerad del av vår verksamhet och våra värderingar.

Brandsläckare

DEN HÄR BRANDSLÄCKAREN ÄR GRÖN.

bottom of page